PGS. TS Phạm Văn Quyết

Thứ hai - 31/07/2017 13:33

PGS.TS Phạm Văn Quyết

 

 

    I. Thông tin chung
 • Ngày tháng năm sinh: 20/2/1956
 • Địa chỉ: 39 ngõ 101/11 phố Thanh Nhàn, phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • email: quyet3@gmail.com; Điện thoại: 0912470932
 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học, trường ĐHKHXH&NV
 • Học hàm: PGS              Năm phong: 2007
 • Học vị: TS                     Năm nhận: 2001
 • Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học tổng hợp Sophia, Bulgaria Xã hội học 1988
Tiến sỹ Đại học Quốc gia Hà Nội Xã hội học 2001
 
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga, Bun, Anh
 • Hướng nghiên cứu chính:
- Lý thuyết, Lịch sử và Phương pháp nghiên cứu XHH - Các vấn đề XHH về Giáo dục, Thanh niên và Sinh viên - Các vấn đề XHH về Nông thôn, Đô thị hóa, Dân số, Tôn giáo và Hòa nhập xã hội   II. Các công trình khoa học:
 1. Sách: Tên sách, NXB, nơi xuất bản, năm xuất bản.
* Chủ biên. Việc làm của sinh viên tốt nghiệp các ngành Khoa học Xã hội - Từ góc độ xã hội hóa nghề nghiệp. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, 2017 * Chủ biên. Hòa nhập xã hội của lao động nhập cư nghèo tại các đô thị Việt Nam. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, 2017 * Đồng tác giả. Nguyễn Văn Kim (chủ biên): Tiếp biến và hội nhập văn hóa ở Việt Nam. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016 * Đồng tác giả. Lê Hữu Nghĩa và Lê Ngọc Hùng (chủ biên): Cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội trong điều kiện đổi mới ở Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2012 , 338 trang. * Phạm Văn Quyết. Tôn giáo và biến đổi mức sinh, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007, 197 trang. * Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh. Phương pháp nghiên cứu xã hội học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000 * Đồng tác giả. Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng (Chủ biên). Xã hội học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998
 1. Chương sách (trong: Tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, trang)
* Phạm Văn Quyết. Đói nghèo và công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam, trong sách: Những vấn đề xã hội học trong sự biến đổi xã hội, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012, tr. 225-254. * Phạm Văn Quyết. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục trong gia đình, trong sách: Gia đình Việt Nam: Quan hệ, Quyền lực và Xu hướng biến đổi; Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006,. * Pham Van Quyet. Population issues in Vietnam today, in Contemporary Vietnam and R. of Korea– A Glimpse from Both Sides. VNUP, 2008, p. 49-57. * Pham Van Quyet. Chương 3 trong Phụ nữ sức khỏe và Môi trường, Nxb Chính trị Quốc gia, năm 2001
 1. Bài báo: Tên tạp chí, số, năm, trang.
* Phạm văn Quyết. Mức độ đáp ứng yêu cầu của việc làm của sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Tạp chó Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 3, số 3 (tr. 342-350) * Phạm Văn Quyết, Phạm Quốc Thành. Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá năng lực hệ thống chính trị cấp cơ sở ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN-Nghiên cứu Chính sách và Quản lý. Tập 32, số 3, 2016 (tr. 27-34). * Phạm Văn Quyết, Phạm Anh Tuấn. Những rào cản từ hệ thống an sinh xã hội đối với hòa nhập xã hội của lao động nhập cư nghèo tại các đô thị Việt Nam, trong Kỷ yếu Hội thảo: Chăm sóc sức khỏe - Những vấn đề xã hội học và công tác xã hội, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. * Phạm văn Quyết, Trần Văn Kham. Nghiên cứu hòa nhập xã hội của người thiệt thòi qua các công trình nghiên cứu xã hội học. Tạp chí Xã hội học, số 3 (135), 2016 (tr.76-85) * Trần Văn Kham, Phạm Văn Quyêt. Sự tham gia xã hội của lao động nhập cư tại các đô thị Việt Nam: Một phân tích định lượng, trong Kỷ yếu hội thảo Quốc tế: Toàn cầu hóa và biến đổi đô thị ở Việt Nam đương đại, do Phạm Quang Minh, Nguyễn Văn Sửu, Len Ang, Gay Hawkins chủ biên. Nxb Tri thức, Hà Nội, 2016 (tr. 41-61). * Nguyễn Tuấn Anh, Lê Thị Mai Trang, Phạm Văn Quyết. Hòa nhập xã hội của nhóm lao động nghèo nhập cư ở Hà Nội. Tạp chí Xã hội học, số 2 năm 2016 (tr. 26-35) * Pham Van Quyet, Tran Van Kham. Discrimination Against Poor Immigrant Workers in Vietnamese Urban Areas. Vietnam Social Sciences. Number 1(171)-2016 * Pham Van Quyet, Kham Van Tran. Access to social servives: How poor migrants experience their life in contemporary Vietnamese urban areas. Journal of Social Sciences and Humanities, Vol 1, No 3 (2015) 277-290 * Kham Van Tran, Quyet Van Pham. Social Inclusion of the Poor Migrants in the Contemporary Vietnamese Urban Life: A Quantitative Analysis. Social Sciences. Vol. 4, No. 6, 2015, pp. 127-133. doi: 10.11648/j.ss.20150406.11 * Phạm văn Quyết, Trần Văn Kham, Hòa nhập xã hội của lao động nghèo nhập cư tại các đô thị Việt Nam: Phân tích từ góc độ mạng lưới xã hội. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tập 4, số 5 năm 2016. ISSN 1859-4794 * Phạm văn Quyết, Trần Văn Kham, Mạng lưới xã hội và hòa nhập xã hội của lao động nhập cư nghèo tại các đô thị Việt Nam. Tạp chí lý luận chính trị, số 4 năm 2016, 63-69. ISSN 0868-2771 * Phạm văn Quyết, Trần Kiều Quỳnh. Sự thích ứng với việc làm của sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Tạp chí Tâm lý học, số 3 năm 2016. * Phạm văn Quyết, Trần Văn Kham. Hòa nhập xã hội: Một số quan điểm và việc triển khai nghiên cứu, đo lường, tạp chí Tâm lý học, số 10 (199), 2015 (trang 71-81) * Phạm văn Quyết, Trần Văn Kham. Sự kỳ thị đối với lao động nhập cư nghèo tại các đô thị Việt Nam, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 11 (96), 2015 (trang 43-50) * Phạm văn Quyết, Phạm Văn Huệ, Sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học xã hội và nhân văn với vấn đề việc làm, tạp chí Tâm lý học, số 9 (198), 2015 (trang 57-67) * Phạm văn Quyết, Trần Văn Kham, Hòa nhập xã hội của người di cư tại các đô thị ở Việt Nam: Hướng đến một mô hình trợ giúp xã hội, tạp chí Xã hội học, số 2 (130), 2015 (trang 44-57) * Phạm Văn Quyết, Lê Chi Lan, Mối quan hệ giữa yêu cầu của người sử dụng lao động và chương trình đào tạo đại học – Hướng nghiên cứu và mô hình phân tích, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 103, tháng 4/2014 (trang 30-33). * Phạm Văn Quyết, Những biến đổi của xã hội nông thôn Việt Nam trong quá trình CNH, HĐH những năm đầu thế kỷ XXI, trong Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, tập 28, số 4, 2012 (tr. 34-43) * Phạm Văn Quyết, Nhà nước Việt Nam với công tác hỗ trợ nhóm yếu thế, Trong Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về công tác xã hội và an sinh xã hội, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Quý 4 năm 2012 * Phạm Văn Quyết, Bàn thêm về phương pháp luận trong nghiên cứu sự tác động xã hội của tôn giáo, trong: Tính hiện đại và đời sống tôn giáo hiện nay ở Việt Nam, Nxb Tôn giáo, tháng 11/ 2012 * Phạm Văn Quyết, Những biến đổi xã hội nông thôn Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa những năm đầu thế kỷ 21. Báo cáo tại Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 4: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững, Hà Nội, tháng 11/ 2012 * Phạm Văn Quyết, Những kinh nghiệm của Việt Nam trong cuộc chiến chống đói nghèo. Báo cáo tại Hội thảo quốc tế: Bất bình đẳng trong phát triển: vấn đề và giải pháp của các quốc gia Đông Á và Đông Nam Á, Hà Nội, tháng 11/2012 * Phạm Văn Quyết, Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của cơ sở giáo dục đại học ngành khoa học xã hội giai đoạn 2010-2020,  Tạp chí Khoa học xã hội, số 5 (165) năm 2012, tr. 69-71 * Phạm Văn Quyết, Xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam: Những thành tựu, thách thức và những bài học, Tạp chí: Tâm lý học, ISSN: 1859-0098, số 9 năm 2012, tr.25-36. * Phạm Văn Quyết và Đỗ Thị Thanh Hương, Đào tạo công tác xã hội tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Cơ hội và thách thức, Kỷ yêu hội thảo quốc tế, Nxb ĐHQGHN, 2011, tr.82-91. * Phạm Văn Quyết và Lê Thị Hồng Duyên, Văn hóa ứng xử trong lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giáo viên, Kỷ yêu hội thảo quốc gia, Nxb ĐHQGHN, 2011, tr. 157-174 * Phạm Văn Quyết, Đô thị hóa, công nghiệp hóa ở Việt Nam: Vai trò của các yếu tố đầu tư nước ngoài, Tạp chí Xã hội học, ISSN: 0866-7659, số 3 năm 2011, (18-27). * Phạm Văn Quyết. Đáp ứng nhu cầu xã hội và nâng cao chất lượng đào tạo ngành công tác xã hội ở trường ĐHKHXHNV. Kỷ yếu hội thảo quốc tế, Hà Nội 2009 * Phạm Văn Quyết. Truyền thông thay đổi hành vi và những kinh nghiệm từ việc triển khai một dự án. Tạp chí Xã hội học, số 1 năm 2008 * Phạm Văn Quyết. Những trăn trở cho đổi mới giáo dục đại học Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 3, Nxb ĐHQGHN, 2008                      * Phạm Văn Quyết. Từ các thói quen ứng xử với môi trường, đến sự hành thành chiến lược về giáo dục môi trường. Kỉ yếu hội thảo quốc tế: Đa dạng văn hoá và giáo dục môi trường, Tokyo, 2008. * Phạm Văn Quyết. Truyền thông thay đổi hành vi - những kinh nghiệm từ việc triển khai một dự án, tạp chí tâm lý học, số 8 năm 2007 (13-21) * Phạm Văn Quyết. Ảnh hưởng của yếu tố tộc người trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, tạp chí Dân tộc học, số 6, năm 2006 (32-41) * Phạm Văn Quyết. Tư duy của Hồ Chí Minh về quá trình xã hội hoá cá nhân, tạp chí T âm lý học, số 9, năm 2006 (52-58) * Phạm Văn Quyết. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục trong gia đình, Kỷ yếu hội thảo: Gia đình Việt Nam: Quan hệ, quyền lực và xu hướng biến đổi; Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2006 (22-28) * Phạm Văn Quyết. Niềm tin tôn giáo và hành vi sinh sản của giáo dân trong cộng đồng Thiên chúa giáo, tạp chí Tâm lý học, số 2 năm 2006 (1-8). * Phạm Văn Quyết. Hồ Chí Minh với nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Vai trò của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt nam, Hà Nội, năm 2005 (143-150) * Phạm Văn Quyết. Nhu cầu đổi mới chương trình đào tạo cử nhân xã hội học, Kỷ yếu hội thảo khoa học: Giáo dục đại học - chất lượng và đánh giá; Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005, (393-400) * Phạm Văn Quyết. Ảnh hưởng của giáo lý, giáo luật và tổ chức giáo hội cơ sở của Công giáo đến hành vi sinh sản của giáo dân, tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo , số 3 (33) năm 2005 (36-44) * Phạm Văn Quyết. Quá độ dân số ở một vùng Công giáo, tạp chí Dân số và Phát triển, số 4 (14) năm 2002 (7-11). * Phạm Văn Quyết. Môi trường và sức khỏe nữ công nhân Công ty dệt 8-3 Hà Nội, trong Kỷ yếu hội thảo: Phụ nữ sức khỏe và môi trường; Nxb Chính trị Quốc gia, 2001. * Phạm Văn Quyết. Vài nét về đội ngũ cán bộ tham gia giảng dạy xã hội học hiện nay, Kỷ yếu hội thảo: Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu xã hội học đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Hà Nội, 2001 * Phạm Văn Quyết. Sự khác biệt giới trong giáo dục ở một vùng công giáo, tạp chí Khoa học về phụ nữ, số 4 (38), năm 1999 (21-26) * Phạm Văn Quyết. Các chức sắc Thiên chúa giáo với chính sách DS-KHHGĐ, Tạp chí Công tác Khoa giáo, số 2 năm 1999 (22-24). * Phạm Văn Quyết. Nhận thức của phụ nữ Công giáo về chương trình dân số-KHHGĐ, tạp chí Khoa học về phụ nữ, số 4 (30), năm 1997 (47-50).   III. Các đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:
Stt Tên đề tài/dự án Tổ chức cấp kinh phí Thời gian thực hiện Vai trò tham gia đề tài
Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu đề xuất giải pháp, mô hình nâng cao năng lực của hệ thống chính trị cấp cơ sở ở một số địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc Chương trình phát triển Tây Bắc 2016-2028 Tham gia
1 Đề tài nhóm A cấp ĐHQG: Xã hội hóa nghề nghiệp và Xu hướng tìm kiếm việc làm của sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học xã hội ở nước ta hiện nay. Đại học Quốc gia Hà Nội 2014-2016 Chủ trì
2 Đề tài NAFOSTED: Các quan điểm lý thuyết về hòa nhập xã hội và hòa nhập xã hội của nhóm lao động nghèo nhập cư vào các đô thị nước ta trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa.   Quỹ Khoa học và Công nghệ Quốc gia 2013-2015 Chủ trì
3 Đề tài cấp nhà nước: Tác động của tiếp biến và hội nhập văn hóa đến phát triển ở Việt Nam hiện nay Bộ KH-CN 2013-2015 Tham gia
4 Đề tài độc lập cấp nhà nước: Tác động của quá trình đô thị hoá đến sự phát triển của khu vực nông thôn giai đoạn 2011 – 2020 (ĐTĐL.2010 T/38) Bộ KH-CN 2010-2011 Chủ trì đề tài nhánh
5 Đề tài cấp ĐHQG: Sinh viên với hoạt động nghiên cứu khoa học ĐHQGHN 2008-2010 Chủ trì
6 Nhiệm vụ: Đẩy mạnh kết hợp nghiên cứu với đào tạo giữa các viện nghiên cứu và trường đại học thuộc khối khoa học xã hội ở nước ta giai đoạn 2010-2020 Bộ Khoa học và Công nghệ 2009-2010 Tham gia
7 Dự án: Giới và phòng chống HIV/AIDS Hội KHHGĐ  Đan Mạch 2006-2008 Tham gia
8 Dự án: Tư vấn xây dựng Chương trình và đào tạo cán bộ chuyên ngành Xã hội học Nông thôn TRIG và Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 2008-2010 Chủ trì
Đề tài cơ bản ĐHQG: Tư duy xã hội học của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tổ chức xã hội và xã hội hóa cá nhân Tư duy xã hội học của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tổ chức xã hội và xã hội hóa cá nhân (CB-04-18) ĐHQGHN 2004-2005 Chủ trì
Đề tài cấp Bộ: Nhận thức và thái độ của các vị chức săc công giáo đối với công tác dân số, KHHGĐ Ủy ban quốc gia Dân số và KHHGĐ 1995-1997 Đồng chủ trì
Đề tài cấp Bộ: Tác động của cơ chế kinh tế thị trường tới mức sinh trong các gia đình nữ công nhân và thợ thủ công ở Hà Nội (B 93.05.106) Bộ GD-ĐT 1993-1995 Chủ trì
Đề tài cấp Bộ: Biến đổi cơ cấu kinh tế xã hội nước ta trong giai đoạn hiện nay Bộ GD-ĐT 1992-1994 Tham gia
Đề tài cấp Nhà nước: Luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện các chính sách xã hội đối với phụ nữ và gia đình (KX 04 08) Bộ KH-CN 1992-1994 Tham gia
Đề tài cấp nhà nước: Luận cứ khoa học cho các chính sách nhằm phát huy năng lực lao động sáng tạo của giới trí thức và sinh viên Bộ KH-CN 1992-1995 Tham gia
    IV. Các giải thư­ởng, học bổng đã nhận      

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây