Hoàng Thu Hương

Thứ năm - 27/07/2017 17:24

HOÀNG THU HƯƠNG

 

I. Thông tin chung
 • Ngày tháng năm sinh: 3 tháng 5 năm 1979
 • Địa chỉ, email, điện thoại: ussh@gmail.com/0989883335
 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV
 • Học hàm: PGS                       Năm phong:  2013
 • Học vị: TS                              Năm nhận:     2007
 • Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường ĐHKHXH&NV Xã hội học 2001
Thạc sỹ
Tiến sỹ Trường ĐHKHXH&NV Xã hội học 2007
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Hướng nghiên cứu chính: Xã hội học tôn giáo, Tôn giáo và Công tác xã
hội, chính sách xã hội   II. Các công trình khoa học:
 1. Sách: Tên sách, NXB, nơi xuất bản, năm xuất bản.

[1] Hoàng Thu Hương; Chân dung xã hội của người đi lễ chùa; NXB Khoa học Xã hội, 2012

[2] Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Vũ Hảo, Lâm Bá Nam, Hoàng Thu Hương, Lại Quốc Khánh; Nguồn lực trí tuệ Việt Nam: Lịch sử, hiện trạng và triển vọng, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2015

 
 1. Chương sách (trong: Tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, trang)

[1] Hoang Thu Huong; Chapter 11 ‘Buddhism in the contemporary cultural life of Hanoi citizens; In: Nguyen Van Khanh et al. (co-editors), Vietnam in History and Transformation; Lap Lambert Academic Publishing; 2016

[2] Hoang Thu Huong; Religious Belief and Entrepreneurship among Vietnamese Buddhist Women, In: Translating Women’s Experience into Classroom Teaching – Gender and Development Cases in ASEAN and Korea, Edited by Eun Kyung Kim et al., KWDI, 2015

[3] Hoàng Thu Hương, Đặng Hoàng Thanh Lan; ‘Sử dụng và phát huy năng lực nữ trí thức thủ đô trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế’; Trong: Nguyễn Thị Việt Thanh (Cb), Nữ trí thức với sự nghiệp phát triển đất nước, NXB Đại học Quốc gia, 2015

[4] Hoàng Thu Hương, Phạm Hương Giang; Hoạt động bói toán: Tương tác xã hội giữa người hành nghề và người đi xem bói (Nghiên cứu trường hợp thành phố Hải Phòng); Trong: Khoa Xã hội học, Những vấn đề xã hội học trong sự biến đổi xã hội; NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011

[5] Hoàng Thu Hương; Người Việt Nam ở nước ngoài và những đóng góp với đất nước; Trong: Xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp chấn hưng đất nước; NXB Chính trị Quốc gia, 2010.

[6] Hoàng Thu Hương; Nghi thức giỗ họ trong gia đình nông thôn đồng bằng Bắc Bộ hiện nay; Trong: Vũ Hào Quang (Cb), Gia đình Việt Nam – Quan hệ, quyền lực và xu hướng biến đổi; NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.

[7] Hoàng Thu Hương; Chương V – Những nguyên tắc làm việc cơ bản với các nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Đặng Cảnh Khanh (Cb), Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với công tác chăm sóc giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 
 1. Bài báo: Tên tạp chí, số, năm, trang.
 • Chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời: kinh nghiệm thế giới và triển vọng cho sự kết nối Công tác xã hội với Phật giáo ở Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học 'Chăm sóc sức khỏe – những vấn đề xã hội học và công tác xã hội' do Trường ĐHKHXH&NV tổ chức ngày 4/11/2016. NXB ĐHQG HN.
 • Công tác thống kê tín đồ Phật giáo ở Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra, Tạp chí Cộng sản điện tử, đường link http://tapchicongsan.org.vn/Home/Binh-luan/2016/38245/Cong-tac-thong-ke-tin-do-Phat-giao-o-Viet-Nam-Thuc.aspx. Năm 2016
 • Thống kê Tăng, Ni, Phật tử ở Việt Nam: Thực trạng & Giải pháp. Hội thảo Tăng sự Toàn quốc năm 2016: “Thống kê Tăng Ni, Phật tử Việt Nam: Lý luận và Thực tiễn” do Giáo hội Phật giáo phối hợp với Viện Nghiên cứu Tôn giáo đồng tổ chức tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Sóc Sơn – ngày 25/9/2016
 • Tín đồ Phật giáo Việt Nam: thực trạng thống kê và đề xuất mới về đo lường (viết chung), Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn (ISSN 2354-1172), Tập 2, số 1b, năm 2016, tr.43-52
 • Về định nghĩa tinh thần kinh doanh và nghiên cứu tinh thần kinh doanh ở Việt Nam (viết chung), Tạp chí Xã hội học (ISSN 0866-7659), số 3 (135), năm 2016, tr.85-94
 • Quan điểm của Phật giáo về từ thiện xã hội và tâm thế tham gia từ thiện của Phật tử Việt Nam hiện nay (viết chung), Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 389, năm 2016
 • Ảnh hưởng của Phật giáo trong đời sống của người dân đô thị ở Hà Nội hiện nay. Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội, số 2/2015, trang 26-32, ISSN 0866-8647. Năm 2015
 • Động cơ khởi nghiệp của doanh nhân Phật tử tại Việt Nam. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học năm học 2014-2015, NXB Đại học Quốc gia HN, tr 779-794, ISBN 978- 604- 62- 4251-2. Năm 2015
 • Tiếp cận xã hội học về mối quan hệ giữa tôn giáo và tinh thần kinh doanh. Tạp chí Xã hội học, ISSN 0866-7659, số 2, trang 96-105. Năm 2013.
 • Phật giáo Việt Nam với Từ thiện xã hội và Công tác xã hội, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về công tác xã hội và an sinh xã hội. NXB Đại học Quốc gia, ISBN: 978-604-62-0701-2, trang 324-335, năm 2012.
 • An sinh xã hội Việt Nam trong thời kỳ Đổi Mới: Thực trạng và thách thức (viết chung), Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về công tác xã hội và an sinh xã hội. NXB Đại học Quốc gia, ISBN: 978-604-62-0701-2, trang 210-219, năm 2012.
 • Tôn giáo và những hình thức tôn giáo trong đời sống hiện đại từ cách tiếp cận xã hội học. Tạp chí Xã hội học, ISSN 0866-7659, số 3, trang 102-106. Năm 2011.
 • Nghiên cứu Xã hội học tôn giáo trong xã hội Việt Nam chuyển đổi (viết chung). Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: 20 năm Khoa Xã hội học: Thành tựu và thách thức. Trường ĐHKHXH&NV tổ chức ngày 15/11/2011. NXB ĐHQG. ISBN: 978-604-62-0588-3. Số XB: 1229-2011/CXB/03-153/ĐHQGHN ngày 2/11/2011
 • Ngôi chùa và vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa của người dân đô thị. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Quốc sư Khuông Việt và Phật giáo Việt Nam đầu kỷ nguyên độc lập”. Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp tổ chức. Năm 2011
 • Ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu tới sự phát triển xã hội Việt Nam và triển vọng. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: Tài chính toàn cầu – Tác động và đối sách của Việt Nam, Trường ĐHKHXH&NV và Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung tổ chức. NXB Thế giới, Hà Nội. Số XB: 144-2011/CXB/10-25/ThG ngày 9/3/2011. Năm 2011
 • Sự phát triển doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đầu thế kỷ XXI: Vai trò và thách thức. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế “Vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở Việt Nam”, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Viện Konrad Adenauer tổ chức ngày 5/4/2011. Năm 2011
 • Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực khoa học hiện nay (Viết chung). Tạp chí Xã hội học, ISSN 0866-7659, số 4, trang 45-52, năm 2010.
 • Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và triển vọng (Viết chung). Tạp chí Nghiên cứu Con người, ISSN 0328-1557, số 1, trang 40-46, Năm 2010.
 • Mấy suy nghĩ về đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí Công nghiệp, ISSN 0868 – 3778, số 1-2, trang 28,29,32, Năm 2010.
 • Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO đối với các hành vi văn hóa xã hội của thanh niên Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế “Hướng tới xây dựng các chuẩn mực xã hội trong khuôn khổ tổ chức thương mại thế giới” do Trường ĐHKHXH&NV và Viện Konard Adenauer tổ chức ngày 13/11/2009. NXB Thế giới, Số XB: 410-2009/CXB/5-77/ThG ngày 19/5/2009. Năm 2009
 • Kinh tế toàn cầu và những nhóm dễ bị tổn thương do suy giảm kinh tế. Tạp chí Công nghiệp, ISSN 0868 – 3778, số 9. Năm 2009.
 • Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên trong bối cảnh hội nhập văn hóa. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Vị thế văn hóa, văn hóa dân tộc trong giáo dục đại học”, Đại học Bình Dương tổ chức ngày 23-24/4/2009. NXB Trẻ. QĐXB 722A/QĐ-Tre ngày 22/7/2009
 • Mấy suy nghĩ về đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Đánh giá thực trạng phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế của Chương trình KX.03/06-10, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức ngày 13/9/2009
 • Động cơ đi lễ chùa của người dân đô thị hiện nay. Tạp chí Tâm lý học, số 3, trang 25-28, Năm 2006
 • Về mối quan hệ giữa nhu cầu của người đi lễ chùa và dịch vụ bán đồ lễ (Qua khảo sát thực tế tại chùa Quán Sứ và chùa Hà ở Hà Nội). Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, tr. 51-55. số 2/2006
 • Đồ lễ trong một số ngôi chùa ở Hà Nội hiện nay. Tạp chí Nguồn sáng Dân gian, số 3, trang 44-49, Năm 2005.
 • Đào tạo từ xa ở Việt Nam hiện nay Tạp chí Giáo dục, số 127, tr. 6-8. Năm 2005
 • Những ai đi lễ chùa và họ hành lễ như thế nào. Tạp chí Xã hội học, ISSN 0866-7659, số 1, trang 32-42, Năm 2004.
 • Xóa đói giảm nghèo và nỗ lực của người nghèo. Tạp chí Lao động và Xã hội số 175 (6/2001)
 • Mấy vấn đề rút ra từ kết quả điều tra điển hình ở những hộ nông dân nghèo. Tạp chí Nông dân (Số 57, 4/2001)
  III. Các đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia: Các đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì
Tên nhiệm vụ/Mã số Thời gian (bắt đầu - kết thúc) Cơ quản quản lý nhiệm vụ, thuộc Ch­ương trình (nếu có) Tình trạng nhiệm vụ (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu/ không hoàn thành)
Đạo đức Phật giáo và tinh thần kinh doanh của người dân đô thị Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường 2013- nay Quỹ Nafosted tài trợ, mã số: VIII1.1-2012.05 Đã nộp sản phẩm, chờ nghiệm thu
Khảo sát thực trạng, tiềm năng, những gương mặt tiêu biểu và đặc điểm trí tuệ Việt Nam trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là khoa học và nghệ thuật 2009-2010   Đề tài nhánh 3 cấp Nhà nước KX.03.22/06-10 (Hợp đồng số: 03/2009/HĐ-ĐT KX.03.22/06-10, ngày 1/1/2009) Đã nghiệm thu
Một số lý thuyết xã hội học tôn giáo và áp dụng nghiên cứu tôn giáo ở Việt Nam 2007 Đề tài cấp cơ sở Trường ĐHKHXH&NV, Mã số T.07.31 Đã nghiệm thu
Văn hóa đọc của sinh viên hiện nay (Nghiên cứu trường hợp ĐHQG) 2006 Đề tài cấp cơ sở Trường ĐHKHXH&NV, Mã số T.06.23 Đã nghiệm thu
Dự án Đánh giá thực trạng việc giảng dạy và học tập các môn khoa học Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học, cao đẳng khối ngành khoa học xã hội và nhân văn 2005 Đề án “Đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập các môn Khoa học Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học, cao đẳng khối ngành khoa học xã hội và nhân văn” của Đại học Quốc gia xây dựng đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo thông qua ngày 25/11/2005 Đã nghiệm thu
    Các đề tài KH&CN các cấp đã tham gia
Tên/ Mã số Thời gian (bắt đầu - kết thúc) Cơ quan quản lý nhiệm vụ, thuộc Ch­ương trình (nếu có) Tình trạng nhiệm vụ (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu/ không hoàn thành)
Đào tạo và phát triển nhân lực công tác xã hội chuyên nghiệp tại các tỉnh Tây Nguyên hiện nay 2013- nay Quỹ Nafosted tài trợ, mã số: VI2.3-2012.03 Đã nộp sản phẩm, chờ nghiệm thu
Đô thị hóa và quản lý quá trình đô thị hóa trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên 2013-2015 Chương trình Tây Nguyên 3 Đã nghiệm thu
Một số lý thuyết xã hội học về lứa tuổi 2001-2003 Đề tài NCKHXH cơ bản cấp ĐHQG, Mã số CB.01.42 Đã nghiệm thu
Lối sống của gia đình trí thức hiện nay (Nghiên cứu trường hợp ĐHQGHN) 2003-2005 Đề tài đặc biệt cấp ĐHQG. Mã số QG: 02-23 Đã nghiệm thu
  IV. Các giải thưởng, học bổng đã nhận.        

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây