Lương Bích Thủy

Thứ hai - 31/07/2017 11:13

LƯƠNG BÍCH THỦY

 

  I. Thông tin chung
 • Ngày tháng năm sinh: 24/12/1987
 • Địa chỉ, email, điện thoại:

Phòng 3010, CT12A, Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Email: luongbichthuy@gmail.com

Điện thoại: 0974018042

 • Đơn vị công tác: Bộ môn Công tác xã hội, Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Học hàm:            Năm phong:
 • Học vị: Thạc sĩ Năm nhận: 2013
 • Quá trình đào tạo:

Phổ thông: Từ 1993  đến 2005: Học phổ thông tại Quảng Ninh

Đại học: Từ 2006 đến 2010: Học đại  học ngành Công tác xã hội tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sau đại học:

 • Từ 2011 đến 2013: Học cao học ngành Công tác xã hội tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Từ 2016 đến nay: Nghiên cứu sinh ngành Công tác xã hội tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Trình độ ngoại ngữ: B2
 • Hướng nghiên cứu chính: Công tác xã hội trong lĩnh vực Y tế; Các vấn đề liên quan đến trợ giúp trẻ em.
II. Các công trình khoa học: 
 1. Sách: Tên sách, NXB, nơi xuất bản, năm xuất bản.
“Giá trị của Phật giáo đối với CTXH trong xu thế toàn cầu hóa”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội (ISBN: 978-604-62-1792-3), Hà Nội, 2015. (viết chung) “Giáo trình Công tác xã hội đại cương”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội (ISBN: 978-604-62-1985-9), Hà Nội, 2015. (viết chung) “Giáo trình Công tác xã hội với người khuyết tật”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội (ISBN: 978-604-939-844-5), Hà Nội, 2014. (viết chung) “Công tác xã hội trong trợ giúp người cao tuổi”, NXB Lao động xã hội, Hà Nội, 2012. (viết chung) “Công tác xã hội trong lĩnh vực bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình”, NXB Lao động xã hội, Hà Nội, 2012. (viết chung) “Sổ tay hướng dẫn thực hành Công tác xã hội”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2012. (viết chung)  
 1. Chương sách (trong: Tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, trang)
Lương Bích Thủy (2015), “Vai trò và nhu cầu hỗ trợ đối với người chăm sóc gia đình của bệnh nhân ung thư”. In trong cuốn “Hội thảo KH quốc tế: CTXH Việt Nam thách thức tính chuyên nghiệp trước nhu cầu hội nhập và phát triển”, NXB Lao động. ISBN 978-604-59-5001-2. Hà Nội, 2015, tr443-452. Lương Bích Thủy (2012), “Mô hình chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư và vai trò của nhân viên xã hội”. In trong cuốn “Kỷ yếu hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về Công tác xã hội và an sinh xã hội”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. ISBN: 978-604-62-0701-2. Hà Nội, 2012, tr590-602. Lương Bích Thủy (2011), “Công tác xã hội với người chăm sóc bệnh nhân”. In trong cuốn “Kỷ yếu hội thảo quốc tế: 20 năm Khoa Xã hội học – thành tựu và thách thức”, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội. ISBN: 978-604-62-0588-3. Hà Nội, 2011, tr429-442. Lương Bích Thủy (2011),“Chăm sóc và phục hồi chức năng cho bệnh nhân tâm thần dựa vào cộng đồng”, Kỷ yếu hội thảo khoa học lần 3:“Đổi mới công tác xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế: Quan điểm – Mô hình  - giải pháp”- Đề tài nghị định thư cấp nhà nước số 45/2010/NĐT – Trường ĐHKHXH&NV, Hà Nội, tháng 9/2011. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Thu Hà. Lương Bích Thủy. Tham luận (2011), “Sự hình thành, phát triển và biến đổi của những loại hình tổ chức Công tác xã hội Việt Nam trong thế kỷ XXI”, Kỷ yếu hội thảo khoa học lần 2 – “Công tác xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế: Thực trạng và triển vọng” - Đề tài nghị định thư cấp nhà nước số 45/2010/NĐT – Trường ĐHKHXH&NV, Hà Nội, tháng 7/2011. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Thu Hà. Lương Bích Thủy (2011) (viết chung). “Vai trò của các chức sắc Phật giáo trong hoạt động tuyên truyền giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”. In trong cuốn “Những vấn đề Xã hội học trong sự biến đổi xã hội”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. ISBN: 978-604-62-0594-4. Hà Nội, 2011, tr362-372. Lương Bích Thủy (2011) (viết chung). “Công tác xã hội với trẻ em làm trái pháp luật trong bối cảnh văn hóa Việt Nam”. In trong cuốn “Những vấn đề Xã hội học trong sự biến đổi xã hội”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. ISBN: 978-604-62-0594-4. Hà Nội, 201, tr436-458.  
 1. Bài báo: Tên tạp chí, số, năm, trang.
Lương Bích Thủy (2016), “Vai trò của Công tác xã hội trong Chăm sóc sức khỏe ban đầu”. Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn ISSN 2354-1172, Tập 2, Số 1b (10/2016). Tr 153-162. Nguyễn Thị Thu Hà, Lương Bích Thủy (2015), “Những nhân tố chính ảnh hưởng đến vai trò công tác xã hội trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân đồng bằng sông Hồng”. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn ISSN 2354-1342, Số 3 tháng 12/2015.   III. Các đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:
 1. Đề tài: “Xây dựng chuẩn đầu ra đạo đức nghề Công tác xã hội”. Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Thái Lan. Đề tài cấp cơ sở. Thời gian thực hiện: 2016-2017. (Thành viên nhóm nghiên cứu).
 2. Đề tài: “Vai trò của Trung tâm bảo trợ trong đảm bảo phúc lợi xã hội cho người già tại Việt Nam: Rà soát việc thực hành và triển vọng gợi ý chính sách”. Đề tài quỹ Toyota. Thời gian thực hiện: 2014-2015 (Thành viên nhóm nghiên cứu)
 3. Đề tài “Công tác xã hội với việc đảm bảo an sinh xã hội của người dân Đồng bằng Sông Hồng. (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hưng Yên)”. Chủ trì đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà. Cấp quản lý: Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời gian thực hiện: 2011-2015. (Thư ký đề tài).
 4. Đề tài “Sự tham gia của Phật giáo vào công tác xã hội”. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Hồi Loan. Cấp quản lý: Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời gian thực hiện: 2011-2013. (Thành viên nhóm nghiên cứu).
 5. Đề tài Nghị định thư Cấp nhà nước số 45/2010/NĐT. (2010-2011): “Đổi mới Công tác xã hội tại Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế (Nghiên cứu kinh nghiệm của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên Bang Nga). Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà. (Thành viên tham gia).
 6. Đề án: “Đánh giá, xây dựng mô hình can thiệp để nâng cao chất lượng dân số một số dân tộc có số dân dưới 10.000 người” do Tổng cục Dân số Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thực hiện. Năm 2011. (Thành viên nhóm nghiên cứu).
 7. Dự án: “Nâng cao năng lực cho sinh viên khuyết tật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội thông qua đào tạo kỹ năng mềm”. Quỹ Xã hội Dân sự năm 2011 do Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tài trợ. Năm 2011 – 2012. (Cán bộ dự án).
 8. Dự án: “Truyền thông kiến thức về thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông” thuộc Chương trình sáng kiến phòng chống tham những Việt Nam VACI. Thời gian thực hiện: 2011-2012. (Cán bộ dự án).
 9. Đề tài: “Chức sắc tôn giáo tham gia khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh” do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và UNFPA tổ chức. Năm 2010. (Thành viên nhóm nghiên cứu).
 10. Dự án: “Nâng cao năng lực cán bộ Công tác xã hội tương lai bằng phương pháp thực hành tại hiện trường”, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trung tâm Phát triển Tri thức và Kỹ năng Công tác xã hội phối hợp thực hiện, Tổ chức Quỹ Châu Á tài trợ. Năm 2010. (Cán bộ dự án).
 11. Dự án:“Nâng cao quyền năng cho thanh thiếu niên khuyết tật thông qua các hình thức truyền thông sáng tạo” do Ủy ban Y tế Hà Lan- Việt Nam thực hiện tại Cao Bằng, Đắk Lắk, 2008-2009. (Thành viên tham gia).
  IV. Các giải thưởng, học bổng đã nhận    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây