Nguyễn Hữu Quân

Thứ hai - 31/07/2017 11:27

NGUYỄN HỮU QUÂN

 

  I. Thông tin chung 
  • Năm sinh: 13/07/1987
  • Email: nghquan.sw@gmail.com
  • Đơn vị công tác: Bộ môn Công tác xã hội, Khoa Xã hội học
  • Học vị: Thạc sĩ      Năm nhận: 2013
  • Quá trình đào tạo:
Thời gian Chuyên ngành Nơi đào tạo (tên trường, nước)
9.2017 – nay Tiến sĩ Công tác xã hội ĐH Calgary, Canada
10.2011-11.2013 Thạc sĩ Công tác xã hội ĐHKHXH&NV, Hà Nội
9.2006-9.2010 Cử nhân Công tác xã hội ĐH KHXH&NV,Hà Nội
  • Trình độ ngoại ngữ:  Tiếng Anh: thành thạo
  • Hướng nghiên cứu chính:
Phúc lợi xã hội cho trẻ em

Công tác xã hội với trẻ em vi phạm pháp luật

Công tác xã hội với người khuyết tật.

  II. Công trình khoa học
  1. Chương sách
Nguyễn Hữu Quân. (2015). Các hoạt động từ thiện của Phật giáo tại Việt Nam trong giai đoạn 2007-2012. Nguyễn Hồi Loan (Chủ biên). Sách chuyên khảo: Giá trị của Phật giáo trong xu thế toàn cầu hóa.Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam. Nguyễn Hồi Loan, Nguyễn Hữu Quân (2015). Một số lý thuyết ứng dụng trong công tác xã hội. Nguyễn Hồi Loan và Nguyễn Thị Kim Hoa (Chủ biên). Giáo trình Công tác xã hội Đại cương (tr.79-94). Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam. Nguyễn Hữu Quân & Đặng Kim Khánh Ly (2015).  Tổng quan về Công tác xã hội với nhóm. Nguyễn Hồi Loan và Nguyễn Thị Kim Hoa (chủ biên), Giáo trình Công tác xã hội đại cương (tr. 143-159). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam Nguyen Hiệp Thương, Đặng Kim Khánh Ly & Nguyễn Hữu Quân. (2014). Một số lý thuyết về khuyết tật và công tác xã hội với người khuyết tật. Nguyễn Thị Kim Hoa và Nguyễn Hồi Loan (chủ biên), Giáo trình công tác xã hội với người khuyết tật. (tr.22-43). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam Nguyễn Hiệp Thương, Đặng Kim Khánh Ly & Nguyễn Hữu Quân. (2014). Các quan niệm về người khuyết tật, Nguyễn Thị Kim Hoa (Chủ biên), Giáo trình Công tác xã hội với người khuyết tật (tr.44-58). Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam. Nguyễn Hiệp Thương, Đặng Kim Khánh Ly & Nguyễn Hữu Quân (2014). Luật pháp, Chính sách và dịch vụ cho người khuyết tật, Nguyễn Thị Kim Hoa (Chủ biên), Giáo trình Công tác xã hội với Người khuyết tật. (tr.59-91). Nxb: Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. Nguyễn Hữu Quân, đồng tác giả (2012), Sổ tay Hướng dẫn thực hành Công tác xã hội. Nxb. Đại học Quốc Gia Hà Nội. PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa (Chủ biên). Mã số:  2L – 336ĐH2012. Nguyễn Hữu Quân (2012), Một số chinh sách trợ giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hiện nay: thực trạng và giải pháp. Sách: Hội thảo Quốc Tế: Chia sẻ kinh nghiệm về Công tác xã hội và an sinh xã hội. NxB, Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2012. Nguyễn Hữu Quân (2011), Một vài nhìn nhận về hệ thống chính sách trợ giúp xã hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hiện nay. Sách Hội thảo Quốc tế: 20 năm Khoa Xã hội học: Thành tựu và thách thức (Tr 416-429). Nxb. Đại học Quốc Gia hà Nội, 2011.   2.Các bài trình bày và hội thảo 2.1. Hội thảo quốc tế Archer-Kuhn, B., St-Denis, N., Cullen, O., Halvorsen, J., & Nguyen, H.Q. (2018). Can Inquire-Based Learning Support a Decolonizing Frame work to make room for Indigenous knowledge in Social Work Education? Presented at Canadian Association for Social Work Education Conference May 25-31, 2018, Regina, Canada. Cullen, O., Halvorsen, J., Nguyen, H.Q., St-Denis, N., & Walsh, C. (2017). Indigenizing inquiry-based learning: Advancing and integrating Indigenous perspectives in social work education. Presented at the workshop: Curiosity and Inquiry-Based Learning in Higher Education: A Working conference on October 10, 2017, Calgary, Canada. Nguyen, H. Q. (2017), Supporting for youth living with disabilities through Social Enterprises in Vietnam. Presented at the conference: Promoting Vibrant Social Entrepreneurship: An International Conference, May 22-24, 2017, Phnom Penh, Cambodia. 2.2. Hội thảo trong nước Nguyễn Hữu Quân (2016). Công tác xã hội nhóm trong lĩnh vực y tế. Trình bày tại hội thảo tập huấn cho nhân viên và cán bộ quản lý trong bệnh viện, do Bộ Y tế tổ chức tai Huế, Việt Nam Nguyễn Hữu Quân (2016). Làm việc với nam giới gây bạo lực gia đình. Trình bày tại hội thảo tập huấn cho nhân viên công tác xã hội, do Quỹ Dân số Việt Nam tổ chức tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Hữu Quân (2015). Ứng phó với nạn quấy rối tình dục đối với nữ giới khi tham gia các dịch vụ giao thông công cộng. Trình bày tại hội thảo tập huấn do Plan International, Women in Cities International and UN-HABITAT tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam. Nguyễn Hữu Quân (2014). Những đóng góp của Phật giáo trong các hoạt động của Công tác xã hội với người khuyết tật. Trình bày tại hội thảo về Hợp tác nghiên cứu đối với Phật giáo và Công tác xã hội, do Trường ĐHKHXH&NV, Hà Nội  và trường đại học Shukutoku, Nhật Bản tổ chức, Hà Nội, Việt Nam Nguyễn Hữu Quân (2013). Quản lý ca trong làm việc với người khuyết tật. Trình bày tại tọa đàm về Công tác xã hội va Quản lý ca với người khuyết ật, do Tổ chức phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức, Đà Nẵng, Việt Nam. Nguyễn Hữu Quân (2011). Sự tham gia của sinh viên công tác xã hội trong phát triển cộng đồng. Trình bày tại tọa đàm về thực hành công tác xã hội, do Trường ĐHKHXH&NV, Hà Nội tổ chức.   III. Đề tài KH&CN các cấp  
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, Trường Trách nhiệm tham gia trong đề tài
Định hướng hoàn thiện chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội ở nước ta trong điều kiện mới 2012-2015 Bộ Khoa học và Công Nghệ, Mã số: KX.04-17/11-15 Nghiên cứu viên
2. Công tác xã hội với việc đảm bảo an sinh xã hội của người dân Đồng bằng Sông Hồng (nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Hưng Yên) 2013-2014 Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội (cấp Bộ). Mã số: QG. 13.16 Nghiên cứu viên
3. Thực trạng hiểu biết và những nguồn tiếp cận chủ yếu về Luật Bình đẳng giới của phụ nữ dân tộc thiểu số huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang 2013 Quỹ JIFF Nghiên cứu viên
4. Sự tham gia của Phật giáo vào Công tác xã hội 2011-2013 Đại học Quốc gia Thư ký đề tài
5. Sự tham gia của chức sắc tôn giáo giảm mất cân bằng giới tính khi sinh      2012 Quỹ dân số Liên Hợp Quốc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nghiên cứu viên
6. Nâng cao năng lực cho sinh viên khuyết tật thuộc Đại học Quốc gia thông qua đào tạo kỹ năng mềm 2011-2012 Quỹ Xã hội do Ngân hàng thế giới tài trợ Nghiên cứu viên
7. Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng dân số của một số dân tộc có số dân dưới 10.000 người 2011 Tổng cục dân số Nghiên cứu viên
8. Dự án truyền thông kiến thức về thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 2011-2012 Chương trình sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam VACI Nghiên cứu viên
9. Nâng cao quyền năng cho thanh thiếu niên khuyết tật thông qua các hình thức giao tiếp sáng tạo 2008-2009 Uỷ Ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV) Thành viên tham gia
  IV. Giải thư­ởng, học bổng
2018 Học bổng Top-up Scholarship Awards, Khoa Công tác xã hội, Đại học Calgary, Canada
2018 Học bổng trợ lý giảng dạy, Khoa công tác xã hội, Đại học Calgary, Canada
2017 Học bổng Eyes High cho đào tạo tiến sĩ ngành Công tác xã hội, Đại học Calgary, Canada
2016 Học bổng Chính phủ Việt Nam, Đề án 911 đào tạo Tiến sĩ giai đoạn 2010-2020, Việt Nam
2014 Học bổng Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội cho Luận văn thạc sĩ đạt kết quả xuất sắc
2012 Học bổng cơ quan phát triển Quốc tế Canada
2011 Học bổng Australia Leadership Fellowships
    .    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây