TS. Nguyễn Thị Thái Lan

Thứ hai - 31/07/2017 11:56

TS. Nguyễn Thị Thái Lan

  I. Thông tin chung
 • Năm sinh: 1974.
 • Email: nguyenthailan74@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                  Năm nhận: 2015.
 • Quá trình đào tạo:

1994: Cử nhân Tiếng Anh, Đại học Sư phạm Ngoại ngữ.

2003: Chứng nhận chuyển đổi Công tác xã hội, Đại học Memorial, Canada.

2004: Thạc sĩ Công tác xã hội, Đại học Regina, Canađa.

2014: Tiến sĩ Công tác xã hội, Đại học New South Wales, Úc.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh (Thành thạo), tiếng Nhật (cơ bản).
 • Hướng nghiên cứu chính: Đào tạo công tác xã hội, an sinh xã hội, công tác xã hội trong bảo vệ trẻ em, Công tác xã hội với người khuyết tật.
IICông trình khoa học Sách
 1. Giáo trình Công tác xã hội nhóm, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2012.
 2. Giáo trình Công tác xã hội cá nhân và gia đình (viết chung), Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2011.
Chương sách
 1. "Chương III. Các công cụ giám sát xã hội" (viết chung), (trong: cuốn sách Giám sát xã hội, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2015, tr. 95-148.
 2. "Chương III. Lĩnh vực công tác xã hội và hệ thống các cơ quan, tổ chức làm công tác xã hội" (trong: Giáo trình Nhập môn Công tác xã hội, Nxb Lao động - Xã hội, 2012, tr. 253-358.
 3. "Chương II. Tham vấn cá nhân" (viết chung), (trong Giáo trình Tham vấn, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2011, tr. 60-156.
 4. "Tiêu chuẩn nghề chi tiết cho một số lĩnh vực đặc thù" (viết chung) (trong: sách chuyên khảo Khung kỹ thuật phát triển nghề công tác xã hội, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2008, tr.113-124).
 5. "Công tác biện hộ trẻ em lang thang, trẻ em có nguy cơ và gia đình các em" (trong: Tài liệu tập huấn Công tác xã hội với trẻ em lang thang và trẻ em có nguy cơ lang thang, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2006, tr. 140-157).
 6. "Công tác quản lý ca”, Tài liệu tập huấn Công tác xã hội với trẻ em lang thang và trẻ em có nguy cơ lang thang, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2006, tr. 158-169.
 7. Bài giảng “Phát triển cộng đồng” (viết chung), soạn cho cán bộ xã phường Tây Nguyên, các vùng miền núi phía bắc, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2006
 8. "Social work and Buddhist social work in Vietnam: An introduction" (trong cuốn sách: Vietnam Buddhism: From Charity to Buddhist social work,  Gakubunsha Publisher ISBN: 978-4-7620-2745-1 C3036, tr. 1-15).
 9. Chương sách “Sự phát triển công tác xã hội ở Việt Nam: những mốc phát triển và tiến trình” (viết chung) (Social work development in Vietnam: Developments and progress) (trong cuốn sách Đào tạo công tác xã hội: tiếng nói từ Châu Á, Thái Bình Dương (Social work education: Voices from the Asia Pacific), Nxb Trường Đại học Sydney, Sydney, Australia, 2013, tr. 153-174.
 10. Tham gia bình luận một phần trong cuốn sách “Đạo đức trong công tác xã hội” (Practising Social Work Ethics Around the World: Cases and Commentaries) Xuất bản bằng tiếng Anh, Nxb Routledge, Luân Đôn, Anh, 2011.
 11. “Công tác xã hội tại Việt Nam: Lịch sử phát triển và xu hướng hiện nay (Social work in Vietnam: Historical development and current trends)” (trong cuốn sách Công tác xã hội ở các nước đang phát triển (Social work education in countries of the East: Issues and challenges) xuất bản tiếng Anh, Nxb NOVA, New York, Mỹ, 2010, tr. 599-618.
 12. "Social work practice and education in Vietnam" (trong cuốn sách Hướng đến các tiêu chuẩn về đào tạo và thực hành công tác xã hội tại Châu Á (Towards Asian social work standards in education and practice), Viện nghiên cứu Công tác xã hội, Trường Đại học Công tác xã hội Nhật bản, ISBN978-4-9901612-3-1, 2009, tr. 83-100.
Bài báo
 1. “Sự cần thiết xây dựng chuẩn đầu ra đạo đức nghề công tác xã hội trong chương trình đào tạo đại học, Tạp chí Nghiên cứu gia đình và giới, Quyển 27 số 5/2017, tr. 82-92.
 2. "Quy điều đạo đức và chuẩn đạo đức đầu ra trong đào tạo công tác xã hội của Hoa Kỳ và hàm ý cho công tác xã hội Việt Nam", Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 3(228), 2017, tr. 60-68
 3. "Đảm bảo an sinh xã hội cho trẻ em lao động sớm", Báo Nhân dân, số ra ngày 26/5/2917.
 4. "Chuyên nghiệp hoá các dịch vụ công tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Những thách thức", Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 2 số 1b 2016, ISN: 2354-1172, tr.67-77.
 5. "Đổi mới hệ thống trợ giúp xã hội", Báo Nhân dân, số 30 (1432) ngày 24/7/2016, 2016.
 6. "Công tác xã hội học đường: nhu cầu và vai trò hỗ trợ trong chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho trẻ em trong các trường học", Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm số 61, 2A, 2016, ISN 2354-1067, 2016, tr. 198-202
 7. "Phát triển nghề công tác xã hội mang tính bản địa ở Việt Nam",Tạp chí Lao động - Xã hội, số 464-465 ngày 1-31/10/2013, 2013, tr. 74-75.
 8. "Phát triển nghề công tác xã hội và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt", Tạp chí Lao động - Xã hội, số 464-465 ngày 1-31/10/2013.
 9. "Công tác xã hội gắn với sự phát triển xã hội", Tạp chí Lao động-Xã hội, số 346 từ 1-15/11/2008, 2008, tr.17-18.
 10. "Vấn đề đạo đức trong công tác xã hội", Tạp chí Lao động-Xã hội, số 314+315 31/7/2007, 2007, tr. 73-75.
 11. "Thực trạng và nhu cầu đào tạo tham vấn", Tạp chí Lao động-Xã hội, số 296 1-15/10/2006, 2016, tr. 23-24.
 12. "Developing school social work in Vietnam: The urgent nêds from reality", Kỉ yếu hội thảo quốc tế "Giải pháp phát triển công tác xã hội trong trường học ở Việt Nam", ngày 15/12/2017, Nxb Lao động - Xã hội, ISBN: 9786046531876. tr.18-24.
 13. "Thực hiện các tiêu chuẩn chăm sóc trẻ em khuyết tật trong các cơ sở bảo trợ xã hội: Thực trạng, khuyến nghị và những hàm ý cho công tác xã hội ở cấp vĩ mô" Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Công tác xã hội với gia đình và trẻ em, ISBN: 978-604-73-4461-1, tháng 8/2016, Nxb ĐHQG TPHCM, 2016, tr. 379-387.
 14. "Chuyên nghiệp hoá các dịch vụ công tác xã hội ở Việt Nam: Thực trạng và nhu cầu"(viết chung), Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Nâng cao chất lượng đào tạo công tác xã hội với chuyên nghiệp hoá dịch vụ công tác xã hội", Nxb ĐHQG TPHCM, 2016, ISBN 978-604-73-3841-2, 2016, tr.186-192.
 15. "Công tác xã hội trong trường học: Nhu cầu và triển vọng phát triển ở Việt Nam", Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Công tác xã hội trường học: Kinh nghiệm quốc tế và định hướng phát triển ở Việt Nam", Nxb Đại học Sư phạm, 2015, tr.124-129.
 16. "Đào tạo Công tác xã hội ở Việt Nam: ở đâu so với chuẩn đào tạo quốc tế", Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Công tác xã hội Việt Nam Thách thức tính chuyên nghiệp trước nu cầu hội nhập và phát triển", Nxb Lao động - Xã hội, 2015, tr. 185-189.
 17. "Công tác xã hội nhóm trong chăm sóc sức khoẻ tâm thần học sinh nghiện internet", Kỉ yếu hội thảo khoa học "Chăm sóc sức khoẻ: Những vấn đề xã hội học và Công tác xã hội", Nxb Đại học Quốc gia, tr. 322-329.
 18. "Dịch vụ công tác xã hội trong việc chăm sóc trẻ tự kỷ ở độ tuổi đến trường", Kỉ yếu hội thảo khoa học "Chăm sóc sức khoẻ: Những vấn đề xã hội học và Công tác xã hội", Nxb Đại học Quốc gia, tr. 338-342.
 19. "Hoạt động từ thiện có phải là công tác xã hội?", Tập san Đại học Lao động - Xã hội số 1, 2007, tr. 36.
 20. "Những gợi mở từ kết quả đề tài nghiên cứu những tổn thương và cách ứng phó của trẻ em trong các gia đình ly hôn", Tập san Đại học Lao động-Xã hội số 2, 2007 tr. 27-29.
 21. Stevens, I., Taylor, R. & Nguyen. T. T.L. (2011). Social work and policy transfer: Reflections on introducing vocational qualifications in Vietnam. International Social Work, 54. DOI: 10.1177/0020872810389085, pp.647-661
 22. Nguyen, T. T. L., Hugman, R. & Briscoe, C. (2010). Moving Towards an 'Indigenous' Social Work Education in Vietnam, Social Work Education, 29: 8, pp.843- 854.
 23. Taylor, R., Steven, I. & Nguyen, T. T.L, (2008), Introducing vocational qualifications in care to the Socialist Republic of Vietnam”. Social work education: international Journal. DOI: 10.1080/02615470701865766. Routledge Publisher, pp.1-13.
 24. Gien, L., Taylor, S., Barter, K., Nguyen Tiep, Bui X. Mai, Nguyen T.T. L. (2008). Interdisciplinary collaboration to improve Health and Social Services. The International Health Conference “Building Global health for today and tomorrow” Yale University, New Haven , CT. , USA .
 25. Gien, L., Taylor, S., Barter, K., Nguyen Tiep, Bui X. Mai, Nguyen T. Lan, (2007). Poverty reduction by improving health and social services.  Nursing and Health Sciences. 9(4), 304-309.
 26. Richard, Hugman, Nguyen T.T. Lan,  Nguyen T. Hong . (2007). Developing social work in Vietnam”. International social work 50 (2). Sage Publishers, pp. 197-211.
 27. Nguyen, T. T. L. & Michael, O (May, 2017). Social enterprises in Vietnam: A challenge to the betterment of vulnerable children and youth. Promoting vibrant social enterprenuerhip: An international conference May 22-24, 2017, Phnom Penh, Cambodia.
 28. Nguyen, T. T. L., Hugman, R., & Baldry, E. (2016, July). International organisation's role and contributions to the development of services for disadvantaged children in Vietnam. Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development 2016. Seoul, Korea.
 29. Ngo, V. H., Nguyen, T. T. L., et al (2016, July). International Collaboration in the Development of Social Work Education in Vietnam through the Anti-Colonial Lens. Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development 2016. Seoul, Korea.
 30. Ngo, V. H., Nguyen, T. T. L., et al (2015, June). Strengthening the Synergy Between Professional Social Work and Civil Societies in Vietnam". Professional Social Work in SE Asia: Education & Qualifications, Phnom Penh, 2015
 31. Nguyen, T. T. L., Hugman, R., & Baldry, E. (2014, July). The roles of international organizations in the professionalisation of social work in Viet Nam. Paper presentated at the National Conference on the Review of four year Implementation of the National Project on Social Work Profession Development Da Nang, Viet Nam.
 32. Nguyen, T. T. L., Hugman, R., & Baldry, E. (2013, July). The roles of international organizations in the development of social work services for disadvantaged children in Vietnam. Paper presented at the The 18th Biennial International Consortium for Social Development, Kampala, Uganda.
 33. Nguyen, T. T. L., Hugman, R., & Baldry, E. (2013, June). The roles of international organizations in the professionalization of social work services for disadvantaged children in Vietnam. Paper presented at the Social Work Admist Climate Change and Disaster risk Reduction and Management Building Capacity and Gobal Partnership, Manila, Philippines.
 34. Nguyen, T. T. L. (2012). Child welfare and the development of social work services for disadvantaged children in Vietnam. In L. S. Bambang et al., (Eds.), Proceeding of International Consortium for Social Development Asian Pacific (ICSD-AP) Conference 2010 (pp.221-232). Yogyakarta, Indonexia: Perpustakaan Nasional. ISSN: 2304-5051.
 35. Hugman, R., Nguyen T. T. L. & Nguyen T. H. (2007). Vietnam: the contribution of social work education to social development, presentation at the 15th Symposium of the International Consortium on Social Development, Hong Kong, 16-21/7,2007.
  III. Đề tài KH&CN các cấp
 1. Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra về đo đức nghề nghiệp công tác xã hội (chủ nhiệm), đề tài cấp trường, 2016-2017.
 2. Nghiên cứu đánh giá việc thực hiện các Điều 7 Công ước quốc tế về quyền của trẻ em khuyết tật tại Việt Nam (tham gia), 2016.
 3. Nghiên cứu đánh giá thực hiện các Tiêu chuẩn chăm sóc cho trẻ em khuyết tật tại các cơ sở bảo trợ xã hội (tham gia), 2015.
 4. Các giải pháp hạn chế bạo lực trong gia đình đối với phụ nữ và trẻ em (thư ký), đề tài cấp Bộ, 2008.
 5. Những tổn thương và cách  ứng phó  của trẻ em trong các gia đình ly hôn (đồng chủ nhiệm), đề tài cấp Trường, 2007.
 6. Tăng cường năng lực hợp tác quốc tế của trường Đại học Lao động-Xã hội (thư ký), đề tài cấp Trường, 2007.
 7. Luận cứ khoa học để xác định công tác xã hội trở thành một nghề (tham gia), đề tài cấp Bộ, 2006-2007.
 8. Nhu cầu tham vấn của sinh viên Trường Đại học Lao động - Xã hội (tham gia), đề tài cấp Trường, 2006.
 9. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên và sinh viên trường Đại học Lao động-Xã hội (tham gia), đề tài cấp Bộ, 2006.
 10. Nghiên cứu nguồn nhân lực và nhu cầu đào tạo cho phát triển công tác xã hội ở Việt Nam (tham gia), đề tài cấp Bộ, 2005.
 11. Đề án: Thành lập trường Đại học Lao động-Xã hội trên cơ sở trường Cao đẳng Lao động - Xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (tham gia), cấp Bộ, 2004-2005.
 12. So sánh công tác xã hội và đào tạo công tác xã hội giữa Canađa và Việt Nam (đồng chủ nhiệm), Phòng nghiên cứu, Khoa Công tác xã hội, Đại học Regina, Canađa, cấp Trường, 2004.
 13. Nâng cao vai trò của đoàn trong hoạt động phong trào của trường Cao đẳng Lao động-Xã hội. Trường Đại học Lao động-Xã hội(tham gia), đề tài cấp Trường, 1999-2000.
Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học
 1. 2010-2015: Ban biên tập Công tác xã hội Châu Á, Thái Bình Dương, Tạp chí Công tác xã hội quốc tế
 2. 2007-2010: thành viên Ban biên tập Tập san Đại học Lao động-Xã hội
 3. 2009: Hội đồng Xây dựng chương trình khung Công tác xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
  IV. Học bổng và giải thưởng
 1. Học bổng đào tạo thạc sĩ của Tổ chức Phát triển Quốc tế của Canađa (CIDA), 2003-2004.
 2. Học bổng trợ lý nghiên cứu của Trường Đại học tổng hợp Regina, Canađa (1-4/2004).
 3. Học bổng ngắn hạn của Tổ chức Phát triển quốc tế của Nhật Bản (JICA) (7/2008).
 4. Học bổng Năng lực Lãnh đạo Australia, 2010-2014, chương trình tiến sĩ.
 5. Học bổng Quỹ hỗ trợ phát triển Hoa Kỳ (USAids) Chương trình Thăng tiến giáo dục CTXH Việt Nam, 2015.
 6. Học bổng Health Equity 2018.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây